Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2013 m. birželio 26 d. posėdžio nutarimu Nr. 6-SE

Studijų programos pavadinimas

Muzikinis folkloras (iki 2017 m.) / Meno teorija (nuo 2017 m.)

Studijų programos specializacijos

Nėra (iki 2017 m.) / Etnomuzikologija, Kinotyra, Muzikologija, Teatrologija (nuo 2017 m.)

Programos valstybinis kodas

621W30001 (iki 2017 m.) / 6211NX004 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikos fakultetas, Etnomuzikologijos katedra

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji (II)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VII lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 2 metai

Programos apimtis kreditais

120

Visas studento darbo krūvis valandomis

3200

Kontaktinio darbo valandos

594

Savarankiško darbo valandos

2606

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Humanitariniai mokslai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Muzika (iki 2017 m.) / Menotyra (nuo 2017 m.)

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Muzikos magistras (iki 2017 m.) / Humanitarinių mokslų magistras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė

Vadovo kontaktinė informacija

Tel. 861670502, el. paštas: daiva.vyciniene@lmta.lt

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018.06.30

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos muzikos specialistus – etninės ir profesionalios kultūros bei muzikos žinovus – švietėjus, tyrėjus, redaktorius, folkloro konkursų, švenčių ekspertus, kultūros, mokslo ir švietimo įstaigų darbuotojus, folkloro renginių (festivalių, švenčių) organizatorius ir konsultantus; kvalifikuotus folkloro kolektyvų vadovus.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

Studijų krypties dalykai;

Bendrieji universitetiniai dalykai;

Pasirenkamieji dalykai.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota parengti meno srities specialistą – įvairių tautų etninės muzikos žinovą, tyrinėtoją ir atlikėją.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijuojantieji bakalauro ir magistro studijų laikotarpiu sukauptą meno praktikos patirtį derina su meno tyrimais. Specifinis studijų programos Muzikinis folkloras bruožas yra teorinių žinių ir praktinių gebėjimų lavinimo sąsajų būtinumas.

Reikalavimai stojantiesiems

Į Muzikinio folkloro magistro studijų programą priimami muzikos, meno studijų ir humanitarinių bei socialinių mokslų bakalaurai, turintys pakankamą muzikinį pasirengimą ir folklorinę patirtį,  linkę į etnomuzikologo mokslininko veiklą.

Laikomas stojamasis egzaminas:
1. REFERATAS:
Reikalavimai:
1.1. baigusiems LMTA Muzikinio folkloro (anksčiau – Etnomuzikologijos) bakalauro studijas kaip pažymys už referatą įskaitomas už bakalauro darbą gautas balas;
1.2. iš baigusiųjų kitas muzikos krypties bakalauro studijų programas arba kitų sričių bakalauro studijas reikalaujama:
a) parašyti ir prieš 2 dienas (iki stojamojo egzamino) egzaminų komisijai pristatyti 10–15 puslapių tekstą – būsimo magistro darbo temos, susijusios su etninės muzikos tyrimais, pagrindimą;
b) turėti savo bakalauro darbą ir jį trumpai apibūdinti.
2. POKALBIS PASIRINKTOS STUDIJŲ PROGRAMOS KLAUSIMAIS:
Reikalavimai:
2.1. Baigusiems Muzikinio folkloro (anksčiau - Etnomuzikologijos) bakalauro studijas LMTA:
a) žodžiu glaustai pristatyti savo būsimo magistro darbo temą, tyrimų  kryptį, perspektyvas;
b) jei toliau tęsiama bakalauro darbo tema, pagrįsti, kuo būsimasis darbas skirsis nuo buvusiojo;

2.2. Baigusiems kitas  muzikos krypties arba kitų sričių bakalauro studijas:
a) žodžiu glaustai pristatyti  savo  būsimo magistro darbo  temą, tyrimų kryptį, perspektyvas.

b) pristatant  temą, atskleisti savo gebėjimus analizuoti etninės muzikos reiškinius, tinkamai vartojant muzikinius terminus.
Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Gebėjimai, atitinkantys muzikos, meno studijų ir humanitarinių bei socialinių mokslų bakalauro laipsnį.

Tolesnių studijų galimybės

Įgiję muzikos magistro laipsnį, Muzikinio folkloro studijų absolventai turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą), pavyzdžiui, į jungtinę (VU, LLTI ir LMTA) Etnologijos studijų programą. Absolventai, siekiantys įgyti pedagoginių kompetencijų, gali stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) Muzikos pedagogikos studijų programą.

Profesinės veiklos galimybės

Įgytos teorinės žinios, mokslinio darbo bei muzikos atlikimo įgūdžiai ir etnomuzikologinės veiklos praktika pagrindžia gebėjimą dirbti visose etnomuzikologo kompetencijų reikalaujančiose srityse. Tai mokslinis, kūrybinis, administracinis ir vadybinis darbas, susijęs su: visuomenės švietimu, muzikinės (etninės) kultūros reprezentavimu Lietuvoje ir svetur, atlikimo meno vertinimu, folkloro kolektyvų repertuaro formavimo ir interpretavimo strategija, etninės muzikos (kultūros) projektų, konkursų rengimu, folkloro švenčių organizavimu, tarptautinių etnomuzikologų konferencijų, seminarų rengimu, taip pat kultūros politikos formavimu bei darbu, susijusiu su etninės kultūros paveldu.

Studijų metodai

Grupinės paskaitos, seminarai, seminarai mažose grupėse, muzikos analizė, garso įrašų analizė, neformalusis mokymas (meno projektai, savarankiška muzikinė veikla ir kt.), dalykų aprašuose numatytos individualios paskaitos ir/ar pratybos, diskusijos, atvejo analizė.

Vertinimo metodai

Įskaita, egzaminas, baigiamasis egzaminas.

Egzaminai ir baigiamieji egzaminai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama kaip išlaikyta arba neišlaikyta. Dalykuose (moduliuose)  gali būti taikomas kaupiamasis vertinimas (rašto darbai, pristatymai, seminarai), vykdomi tarpiniai atsiskaitymai/perklausos. Įskaitos ir egzaminai gali vykti tiek raštu, tiek žodžiu.

 

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos siekiniai

  1. Gebėjimas savarankiškai dirbti ir tobulėti.

1.1.     Gebės motyvuotai dirbti ir tobulėti savarankiškai, įsisavinant žinias, interpretuojant jas mokslinėse konferencijose, straipsniuose, edukacinėje veikloje, vykdant mokslinius ir  kūrybinius projektus.

  1. Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, sisteminti informaciją, kurti naujas idėjas.

2.1.     Gebės abstrakčiai mąstyti, sisteminti sukauptą informaciją, mokslo darbuose pritaikyti šiuolaikinius tyrimų metodus.

  1. Gebėjimas kritiškai mąstyti, spręsti problemas.

3.1.     Gebės kritiškai vertinti etninės kultūros plėtros situaciją šiuolaikinėje kultūroje, savo žiniomis prisidėti sprendžiant įvairias meno edukacijos, interpretacijos ir kt. problemas.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos siekiniai

  1. Gebėjimas pastebėti  ir kritiškai įvertinti etninės kultūros (etninės muzikos) funkcionavimo šiuolaikinėje kultūroje reiškinius.

4.1.     Gebės analizuoti Lietuvoje vykstančius etninės kultūros procesus, kritiškai įvertinti įvairius jos funkcionavimo šiuolaikinėje kultūroje reiškinius.

  1. Gebėjimas tirti lietuvių etninę muziką plačiame kitų tautų tradicinės muzikos kontekste.

5.1.     Pasinaudojant įgytomis kompleksinėmis žiniomis, gebės tirti lietuvių etninę muziką kitų muzikinių tradicijų kontekste.

  1. Gebėjimas gvildenti etninės tapatybės reiškinius, spręsti su jais susijusias problemas.

6.1.     Gebės analizuoti etninės tapatybės reiškinius didmiesčiuose ir regionuose, atsižvelgiant į vietinių gyventojų mentalitetą, etninę savimonę ir kt.

 

6.2.     Gebės taikyti tradicijos ir kultūrinio tapatumo tyrimų duomenis, formuojant Lietuvos kultūros politiką.

  1. Gebėjimas skatinti etninės kultūros plėtrą Lietuvoje ir užsienyje.

7.1.     Gebės skatinti etninės kultūros tyrimus Lietuvoje ir už jos ribų, rūpintis jos plėtra Lietuvoje ir užsienyje (istorinėse Lietuvos žemėse ir šiuolaikinių emigrantų tarpe).

  1. Gebėjimas įžvelgti naujas etninės muzikos tyrimų kryptis, taikyti naujus metodus.

8.1.     Gebės plėsti etnomuzikologinių tyrimų lauką, siūlyti naują etninės ir profesionaliosios muzikos, tradicinių ir modifikuotų muzikos instrumentų, tradicinės muzikinės raiškos, jos kontekstų, tradicijos kaitos ir kitų  tyrimų metodiką.

 
 
Kalendorius
 
Rugsėjis 2018
PATKPnŠS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930