Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2013 m. kovo 20 d. posėdžio nutarimu Nr. 3-SE

Studijų programos pavadinimas

Scenos ir kino menų istorija ir kritika

Studijų programos specializacijos

Kinas, teatras

Programos valstybinis kodas

612W40004 (iki 2017 m.) / 6121PX006 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Meno istorijos ir teorijos katedra

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji (I)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 4 metai

Programos apimtis kreditais

240

Visas studento darbo krūvis valandomis

6400

Kontaktinio darbo valandos

3096,5 (vidurkis)

Savarankiško darbo valandos

3303,5 (vidurkis)

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Teatras ir kinas (iki 2017 m.) / Teatras (nuo 2017 m.)

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Teatro ir kino bakalauras (iki 2017 m.) / Menų bakalauras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Ramunė Balevičiūtė

Vadovo kontaktinė informacija

Tel. Nr.: 8 620 78890; El. p.: ramune.baleviciute@lmta.lt

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018 06 20

Studijų programos tikslas

Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos programos tikslas yra parengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius plataus profilio scenos ir kino menų specialistus – teatrologus ir kinotyrininkus, išmanančius šiuolaikinių scenos ir kino menų specifiką, jų raidos dėsningumus, gebančius kompetentingai nagrinėti ir kritiškai vertinti teatro, šokio, kino ir televizijos meninės raiškos procesus istoriniu, teoriniu bei visuomeniniu aspektais.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

Studijų krypties dalykai;

Bendrieji universitetiniai dalykai;

Pasirenkamieji dalykai;

Profesinė praktika.

Studijų programos pobūdis

Programa orientuota į plataus profilio specialistų – teatrologų ir kinotyrininkų, – gebančių įvairiais aspektais analizuoti scenos ir kino menų procesus bei taikyti įgytas teorines žinias praktiškai, rengimą.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijų programa, vienintelė tarp panašaus profilio kitų aukštųjų mokyklų programų, suteikia scenos ir kino menų specialisto – teatro ir kino istoriko, kritiko ir analitiko – kvalifikaciją.

Reikalavimai stojantiesiems

Stojantieji privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir laikyti stojamąjį egzaminą, susidedantį iš spektaklio ir filmo ištraukos analizės bei pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais.

Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Anksčiau įgytas išsilavinimas pripažįstamas kiekvieną atvejį vertinant atskirai LMTA nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės

Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) studijas, studentai gali tęsti studijas teatro ir kino krypties antrojoje pakopoje (magistrantūroje). Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas teatro ir kino studijų kompetencijas, derindami meno praktikos ir teorijos studijas su kultūriniais projektais bei meno tyrimais.

Profesinės veiklos galimybės

Baigę Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos bakalauro studijų programą, asmenys gali dirbti įvairiose kultūros, švietimo, leidybos ir žiniasklaidos institucijose, valstybinės ir nepriklausomos scenos meno ir kino produkcijos bei sklaidos srityse, dalyvauti įgyvendinant įvairius meninius projektus, taip pat gali vykdyti savarankišką kūrybinę, meninę veiklą. Programos absolventai gali dirbti scenos ir kino menų kritikais, teatrų literatūrinių dalių vedėjais, teatro ir kino festivalių bei kitokių meninių projektų kuratoriais ir programų sudarytojais, edukacinių teatro ir kino programų rengėjais.

Studijų metodai

Grupinės paskaitos, seminarai, pratybos, stebėjimas ir analizė, mokslinės literatūros studijavimas, savarankiškas darbas, profesijos praktika, mokslo darbo rengimas.

Vertinimo metodai

Egzaminas, įskaita, tarpinis atsiskaitymas, kursinių darbų/referatų pristatymas, bakalauro darbo gynimas.

 

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1. Kritiškas ir analitinis mąstymas.

1.1. Atlikdami dalykų (modulių) aprašuose numatytas užduotis, gebės kritiškai, konstruktyviai ir argumentuotai analizuoti ir vertinti įvairius scenos ir kino menų reiškinius raštu ir žodžiu.

2. Gebėjimas viešai pateikti profesionalų ir argumentuotą vertinimą.

2.1. Seminarų metu išmokę prieš auditoriją pristatyti ir apginti savo darbus (analizes, apžvalgas, kurso darbus), gebės viešai reikšti profesionalią ir argumentuotą nuomonę apie įvairius teatro ir kino reiškinius bei konkrečius kūrinius.

3. Gebėjimas dirbti, mokytis ir tobulėti savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius scenos ir kino menų teorijos bei praktikos srityse.

3.1. Atlikdami dalykų (modulių) aprašuose numatytas užduotis ir profesinę praktiką institucijose, bus motyvuoti, gebės savarankiškai kaupti, analizuoti ir interpretuoti informaciją, plėtoti kritiškai argumentuotas idėjas.

4. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

4.1. Gerai išmanys informacines technologijas: gebės įvairiuose šaltiniuose ieškoti informacijos, ją įvertinti, atsirinkti, analizuoti, sisteminti ir naudoti atliekant įvairias užduotis.

 5. Gebėjimas kurti naujas idėjas.

5.1. Atlikdami dalykų (modulių) aprašuose numatytas užduotis bei profesinę praktiką, gebės efektyviai taikyti įgytas žinias, pasitelkti savo kritinį, analitinį mąstymą, vaizduotę ir kūrybiškumą. 

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

6. Gebėjimas efektyviai panaudoti teorines ir istorines žinias, atskleidžiant scenos ir kino menų estetikos specifiką, raidos dėsningumus ir meninę įvairovę.

6.1. Rengdami ne mažiau kaip du kursinius teorinius darbus per semestrą, gebės raštu ir žodžiu analizuoti, vertinti lietuvių ir pasaulio teatro, kino vystymosi dėsningumus, skirti bei aiškinti teatro ir kino kūrybos proceso raidos tendencijas, apibrėžti meninį scenos ir kino reiškinių savitumą.

6.2. Gebės skirti bei palyginti skirtingų Europos ir pasaulio nacionalinių kultūrų teatro ir kino raišką, analizuoti bei vertinti lietuvių teatrą ir kiną tarpkultūriniame kontekste.

6.3. Atlikdami užduotis, suformuluotas dalykų (modulių) aprašuose, gebės analizuoti ir vertinti teatro ir kino meno raišką bendrame kitų menų (literatūros, dailės, medijų) ir audiovizualinės komunikacijos įvairovės kontekste, skirti ir aiškinti teatro ir kino meno specifinius, prigimtinius raiškos būdus.

6.4. Gebės kritiškai analizuoti ir interpretuoti konkrečius scenos ir kino menų reiškinius bendrame sociokultūriniame kontekste.

7. Gebėjimas atlikti profesionalų scenos ir kino meno kūrinio ar reiškinio tyrimą ir pasirinkti tinkamiausią formą šio tyrimo rezultatams pristatyti.

7.1. Gebės atlikti istorinį, kritinį ir/ar analitinį tyrimą ir pateikti jį bei gautus  rezultatus mokslinio straipsnio, studijos ir/ar recenzijos forma.

7.2 Atlikdami teatro ir kino kritikos dalyko, taip pat skirtingų teatro ir kino istorijai bei teorijai skirtų dalykų (modulių) užduotis, rašydami kursinius darbus, gebės taikyti įvairias metodologijas, atskleidžiant nagrinėjamo kūrinio ar reiškinio savitumą.

8. Gebėjimas atlikti mokslinį tyrimą, derinant daugiaaspekčius teatro ir kino tyrimo raiškos būdus.

8.1 Gebės sistemingai rinkti, nagrinėti bei apibendrinti teatro ir kino tyrimų duomenis, atlikti savarankišką istorinių ir šiuolaikinių scenos ir kino menų procesų kritinę, analitinę ir tiriamąją analizę.

9. Gebėjimas panaudoti teorines žinias praktinėje profesinėje veikloje.

9.1. Gebės taikyti įgytas teorines žinias atlikdami praktiką įvairiose kultūros institucijose, meno kolektyvuose ir žiniasklaidoje.  

 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2018
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031