Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2012 m. birželio 27 d. posėdžio nutarimu Nr. 8-SE

Studijų programos pavadinimas

Kompozicija

Studijų programos specializacijos

Kompozicija, Kompozicija (skaitmeninės technologijos)

Programos valstybinis kodas

621W32001 (iki 2017 m.) / 6211PX001 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Kompozicijos katedra

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji (II)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VII lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 2 metai

Programos apimtis kreditais

120

Visas studento darbo krūvis valandomis

3200

Kontaktinio darbo valandos

630

Savarankiško darbo valandos

2570

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Muzika

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Muzikos magistras (iki 2017 m.) / Menų magistras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Lekt. Mantautas Krukauskas

Vadovo kontaktinė informacija

Tel. 8 699 32599, el. p. mantautas.krukauskas@lmta.lt

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018-08-31

Studijų programos tikslas

Kompozicijos studijų programos tikslas – rengti muzikos magistrus, puikiai išmanančius mokslo tiriamojo darbo pagrindus, kompozicijos teoriją ir praktiką, turinčius labai gerus instrumentuotės, elektroninės ir kompiuterinės muzikos kūrimo įgūdžius. Baigęs šią programą, studentas bus įgijęs kūrybos patirtį, gebės profesionaliai įgyvendinti su akademiniais muzikos žanrais susijusius kūrybinius projektus, sėkmingai dirbti elektroninės muzikos srityje, taip pat bus sukaupęs gilias teorines žinias, gebės plėsti akiratį ir mokytis savarankiškai.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

Studijų krypties dalykai;

Bendrieji universitetiniai dalykai;

Pasirenkamieji dalykai.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota į meno srities specialisto – muzikos kūrėjo – parengimą.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijuojantieji turi galimybę rinktis specializaciją – Kompozicija arba Kompozicija (skaitmeninės technologijos).

Reikalavimai stojantiesiems

Meno studijų srities, muzikos krypties bakalauro laipsnis (kompozicija), meno studijų, humanitarinių, socialinių, fizinių arba technologijos mokslų sričių bakalauro laipsnis (kompozicija (skaitmeninės technologijos).

Stojantieji privalo laikyti stojamąjį egzaminą, kurį sudaro:

1. Kūryba: bakalauro studijų kompozicijos baigiamojo egzamino įvertinimas;

2. Pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais: pokalbis, susijęs su magistrantūros studijų kūrybinių ir mokslinių darbų planų aptarimu.

Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Gebėjimai, atitinkantys muzikos bakalauro laipsnį.

Tolesnių studijų galimybės

Įgijęs muzikos magistro laipsnį kompozicijos studijų absolventas turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas. Absolventai, siekiantys įgyti pedagoginių kompetencijų, gali stoti į Muzikos pedagogikos studijų programą.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti kūrybinį ir mokslo tiriamąjį darbą kultūros, muzikinio švietimo, mokslo, koncertinėse ir kitose su menine veikla susijusiose įstaigose, kultūros ir muzikos industrijos sferose (reklamos, garso įrašų ir pan. srityse), kūrybinėse organizacijose, dalyvauti meno projektuose, atlikti kitą aukštos kompozitoriaus kompetencijos reikalaujantį darbą.

Studijų metodai

Paskaitos, seminarai, seminarai mažose grupėse, individualios paskaitos.

Vertinimo metodai

Įskaita, egzaminas, baigiamasis egzaminas.

 

 

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1. Gebėjimas dirbti ir tobulėti savarankiškai.

1.1.     Gebės motyvuotai dirbti ir tobulėti savarankiškai, plėtoti idėjas, įgyvendinant kompleksinius kūrybinius projektus, įsisavinant bei interpretuojant informaciją, integruotai sprendžiant sudėtingus meninius ir mokslinius uždavinius, numatytus magistro studijų programoje.

2. Gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti.

2.1.     Gebės konstruktyviai kritiškai vertinti savo ir kitų kūrybinį bei mokslinį darbą ir jo rezultatus kūrybos egzaminų, seminarų metu, taip pat meistriškumo kursuose, baigiamojo meno projekto gynime.

3. Tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai, gebėjimas motyvuoti.

3.1.     Gebės įgyvendinti kompleksinius meno projektus, bendrauti su atlikėjais, kitais kūrybiniuose projektuose dalyvaujančiais muzikais ar menininkais, juos motyvuoti, kartu siekti bendro tikslo.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

4. Gebėjimas profesionaliai komponuoti muziką.

4.1.     Gebėjimas sukurti bei realizuoti originalias kompozicijas, kompleksinį meno projektą (iki kompozicijos simfoniniam orkestrui sukūrimo), parodantį aukštą profesinį lygį, pasižymintį kūrybiškumu ir individualiais sprendimais, kompleksinėmis instrumentuotės bei elektroninės ir kompiuterinės muzikos žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi.

5. Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus.

5.1.     Gebės atlikti meninį tyrimą, tinkamai pasirinkdamas tyrimo metodus, šaltinius, efektyviai analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, pateikti išvadas, aprašyti atliktus tyrimus vieno autorinio spaudos lanko apimties (40 tūkst. ženklų) moksliniame tekste.

6. Gebėjimas analizuoti muzikines struktūras.

6.1.     Gebės giliai analizuoti sudėtingas muzikines struktūras, komponavimo principus, menines ir estetines idėjas ir sklandžiai pritaikyti jas kūrybos praktikoje, įgyvendinant baigiamuosius projektus, atliekant meninį tyrimą bei jį aprašant moksliniame tekste.

7. Gebėjimas išmanyti skirtingus muzikinius kontekstus.

7.1.     Giliai išmanys muzikos stilius, žanrus, komponavimo būdus, technikas, muzikinius kontekstus bei jų vertybes, taip pat kompozitoriaus veiklos bruožus įvairių kultūrinių ir socialinių procesų  kontekste; gebės šias žinias pritaikyti meno projektuose, atliekant meninį tyrimą bei jį aprašant moksliniame tekste.

8. Gebėjimas integruotis į skirtingus muzikinius, socialinius ir kultūrinius kontekstus.

8.1.     Įgis gebėjimus tikslingai pritaikyti sukauptas žinias ir įgūdžius įvairiuose muzikiniuose, socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose (pavyzdžiui, tarpdisciplininiuose, tarptautiniuose projektuose), motyvuotai dalykiškai bendrauti bei kurti kartu su kitais menininkais ar visuomenės nariais, tokiu būdu skatinant kultūrinių procesų raidą ir inovacijas.

 
 
Kalendorius
 
Rugsėjis 2018
PATKPnŠS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930