Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Konkursinis projektų finansavimas

 

Lietuvos mokslo tarybos kvietimai

VII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017–2020 metais įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017–2020 metais įgyvendinti.  Paraiškos priimamos iki 2017 m. vasario 13 d. 16 val.

Numatomas biudžetas

Šio kvietimo projektams 2017–2020 m. iš viso numatoma skirti apie 11 mln. eurų. Tvirtinant finansuojamų projektų sąrašą, šio kvietimo projektams skiriamos lėšos gali būti patikslintos, atsižvelgus į Tarybos asignavimus 2017–2018 m.

Kvietimo aprėptis

Paraiškos gali būti teikiamos šiems konkursams:

 • 1 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų (I KONKURSO NUOSTATOS);
 • 2 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai (II KONKURSO NUOSTATOS);
 • 3 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais (III KONKURSO NUOSTATOS);
 • 4 konkursas. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų (IV KONKURSO NUOSTATOS);
 • 5 konkursas. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai (V KONKURSO NUOSTATOS);
 • 6 konkursas. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais (VI KONKURSO NUOSTATOS).

 

Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti prašymus dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas. Paraiškos priimamos nuolat.

Paramos tikslas

Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai.

Galimi pareiškėjai

Prašymus gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – institucija) dirbantys tyrėjai, kurių straipsniai yra priimti spausdinti recenzuojamuose aukšto mokslinio lygio žurnaluose arba kurių parengta ar sudaryta aukšto mokslinio lygio knyga yra recenzuota ir ją norima išleisti prestižinėje užsienio leidykloje.

Prašymų teikimo tvarka

Norintieji gauti paramą paskelbti mokslinį straipsnį ar išleisti knygą Taryba pateikia prašymą su šiais priedais:

 • Išankstinio apmokėjimo sąskaitos kopija;
 • Straipsnio kopija ar knygos maketu;
 • Straipsnio ar knygos recenzavimą įrodančia medžiaga;
 • Institucijos raštu.

Prašymas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą adresu http://junkis.lmt.lt/. Prieš pildant prašymą rekomenduojame perskaityti Patarimus prašymo elektroninei formai pildyti. Spausdinta prašymo kopija Tarybai neįteikiama.

Prašymai, kuriuose pateikta nepilna ar klaidinanti informacija, nebus vertinami.

Prašymų svarstymai rengiami atsižvelgiant į vertinimo komisijos sprendimą, kad gautų paraiškų skaičius pakankamas konkursui įvykti.

Prašymų rengimo nuostatos

 • Parama gali būti teikiama tik leidyklos išlaidų apmokėjimui. Straipsnio ar knygos parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo ir pan. išlaidos, kurias patyrė pareiškėjas, nėra remiamos.
 • Gali būti suteikta ne didesnė kaip 2500 EUR parama.
 • Prašymą dėl paramos paskelbti straipsnį turi teisę teikti tik pirmasis straipsnio autorius arba autorius, straipsnyje nurodytas asmeniu kontaktams.

Papildoma informacija

Visa informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainėje paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas tinklalapyje.

Informaciją teikia vyr. specialistė Loreta Kielaitienė, tel. (8 5) 261 8539, e. p. loreta.steponenaite@lmt.lt (111 kab.), techniniais projekto aprašo elektroninėje sistemoje pildymo klausimais – vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt (darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–13.00 val.).

 

 


 

Lietuvos kultūros tarybos kvietimai

Lietuvos kultūros taryba (LKT) paskelbė apie kultūros tyrimų programos finansavimo konkursą.

Pagrindinėmis finansavimo kryptimis numatomi kultūros statistikos ir infrastruktūros būklės inventorizacijos, kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo vertinimo bei kūrybiškumo ir valstybės pažangos modeliavimo projektai. Dar kelias konkrečias tyrimų temas numato Lietuvos Respublikos kultūros ministras.

Išsamiau naująją kultūros tyrimų koncepciją Lietuvos kultūros taryba pristatys spalio 6 d., antradienį,16 val. Šiuolaikinio meno centro skaitykloje (Vokiečių g. 2, Vilnius).

Paraiškos priimamos tik išsiųstos naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena) laikotarpyje nuo 2015 m. rugsėjo 28 d. iki 2015 m. lapkričio 2 d. imtinai.

Paraiškos siunčiamos:

Lietuvos kultūros tarybai

„Paraiška“, kultūros ir meno sritis/programa

Naugarduko g. 10,

LT-01309, Vilnius

 ~~~

Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia valstybės stipendijų kultūros ir (ar) meno kūrėjams konkursą.

Fizinių asmenų paraiškas LKT priima nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (imtinai).

Norėdami dalyvauti konkurse, užpildykite individualios arba edukacinės stipendijos paraiškos formą ir pridėkite visus jos pabaigoje išvardintus priedus: gyvenimo, kūrybinės  ir numatomų veiklų aprašymus, dokumentus, patvirtinančius įvairius kvietimus ir/ar įsipareigojimus, darbų portfolio, asmens tapatybę bei studijų baigimą patvirtinančių dokumentų kopijas ir t.t.

Skenuotą paraišką (kartu su visais priedais) išsaugokite elektroninėje laikmenoje (CD, atmintuke ar kt.) viename PDF faile.

Paraiškos (tiek popierinė, tiek elektroninė versijos) teikiamos Tarybai paštu arba pristatomos asmeniškai (pristatymo faktą registruojant) ant voko nurodant:

Lietuvos kultūros taryba
Stipendijos paraiška
Naugarduko g. 10
LT-01309 Vilnius

Prieš pradedami rengti paraišką, susipažinkite su Valstybės stipendijų meno kūrėjams nuostatais ir Stipendijų kultūros kūrėjams skyrimo tvarkos aprašu.

Stipendijų programą kuruoja:

Gintauta Žemaitienė
vyr. specialistė
tel. (8 5) 255 9359
el. paštas: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt

 ~~~

Lietuvos kultūros taryba (LKT), toliau vykdydama Kultūros rėmimo fondo (KRF) administravimo funkcijas, skelbia pirmąjį 2016 metų projektų finansavimo konkurso etapą. Nuo 2015 m. rugsėjo 15 d. priimamos paraiškos daliniam valstybės finansavimui gauti. Šiame etape konkursas skelbiamas į šias kultūros ir meno sritis bei programas:

- Architektūra ir dizainas
- Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas)
- Scenos menai (teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)
- Literatūra ir leidyba
- Muzika
- Etninė kultūra ir tautodailė
- Kino sklaida
- Mėgėjų menas
- Tarpsritiniai projektai
- Kultūros edukacija

- Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra
- Kūrybiška Europa 2014-2020
- Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas
- Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai
- Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai 
- Skaitymo skatinimo iniciatyvos 
- Humanitarinės literatūros leidyba
- Kvalifikacijos kėlimas
- Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje
- Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai 
- Atminties institucijos: socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai
- Atminties institucijos: tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai
 

- Atminties institucijos: kilnojamųjų kultūros vertybių sklaidos projektai
- Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą
- Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje; Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų, Nacionalinių kultūros kelių projektai 

Principas, kuris yra įtvirtintas kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse, išskyrė projektų administravimą į dvi dalis – paraiškas galima teikti tiek į bendrąsias kultūros ir meno sritis, tiek į kultūros programas (programomis finansuojami labiau specifinio turinio projektai, reikalaujantys tam tikrų finansavimo sąlygų bei vertinimo kriterijų).

Visą reikiamą informaciją apie paraiškų teikimo procesą rasite kiekvienos kultūros ir meno srities ar kultūros programos puslapyje. Kilus neaiškumams kreipkitės į jus dominančios srities ar programos kuratorių arba pasinaudokite LKT paraiškų teikimo atmintine.

Paraiškos priimamos tik išsiųstos naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena) laikotarpyje nuo 2015 m. rugsėjo 15 d. iki 2015 m. spalio 19 d. imtinai.

Paraiškos siunčiamos:

Lietuvos kultūros tarybai

„Paraiška“, kultūros ir meno sritis/programa

Naugarduko g. 10,

LT-01309, Vilnius

 


 

LR  Kultūros ministerijos kvietimai

Kultūros ministerija iki 2015 m. spalio 25 d. priima paraiškas Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos (toliau – Programa) projektų daliniam finansavimui.

Projektai daliniam finansavimui atrenkami atsižvelgiant į Programos tikslus, kurie yra:

1. skatinti kūrybinę veiklą finansuojant kūrybinės veiklos projektus, kurie skatintų kūrybingumą ir teisėtą kūrybinės veiklos rezultatų sklaidą, deramą atlygį meno kūrėjams ir pagarbą intelektinei nuosavybei, ugdytų jaunųjų meno kūrėjų kartą ir sudarytų palankesnes sąlygas Lietuvos kūrybinės industrijos plėtrai ir žinomumui;

2. skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimą finansuojant autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektus, kurie užtikrintų deramą autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, atsižvelgiant į naujų skaitmeninių technologijų įtaką kūrinių išraiškos ir sklaidos būdams bei visuomenės poreikiams, susijusiems su kūrinių teisėtos skaitmeninės prieigos plėtra, ugdytų visuomenės pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui.     

 

KOKIE PROJEKTAI BUS FINANSUOJAMI?

Projektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 80 procentų Programos lėšų. Kitą projektui įgyvendinti būtinų lėšų dalį turi padengti projekto vykdytojas savo lėšomis arba teisės aktų nustatyta tvarka iš kitų finansavimo šaltinių gautomis lėšomis.

Dalinis finansavimas kūrybinės veiklos projektams gali būti skiriamas:

1. knygų, katalogų ir kitų leidinių, taip pat meno kritikos straipsnių ir apžvalgų apie Lietuvos kultūros raidai svarbius menininkus ir jų kūrybą leidybai;

2. koncertų, spektaklių, konkursų, vaizduojamojo meno ir kitų kūrinių parodų ar kitų viešo kūrinių atlikimo ar viešo rodymo renginių, kuriais ugdoma pagarba autorių teisėms ir gretutinėms teisėms bei skatinama šių teisių apsauga, organizavimui;

3. jaunųjų autorių ir atlikėjų profesionalaus kūrybinio meistriškumo skatinimo, kūrybinio ugdymo stovyklų, konkursų, festivalių ir kitų profesionalią kūrybinę veiklą skatinančių renginių organizavimui, taip pat jaunųjų autorių ir atlikėjų dalyvavimui tarptautiniuose autorių ir atlikėjų kūrybinio meistriškumo konkursuose;

4. kino filmų teisėtai sklaidai skaitmeninėje aplinkoje (kompiuterių tinklais (internete) ir kitomis priemonėmis);

5. kitų visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti skirtų kultūros produktų sukūrimui ar kultūros paslaugų suteikimui, sudarant sąlygas menininkams kurti, gauti deramą atlygį ir pristatyti visuomenei savo kūrinius.

 

Skiriant Programos lėšas kūrybinės veiklos projektams, prioritetas teikiamas:

1. projektams, užtikrinantiems deramą atlygį autoriams ir atlikėjams bei skatinantiems jų kūrybingumą;

2. projektams, skatinantiems jaunųjų menininkų profesionalią kūrybinę veiklą ir jos rezultatų sklaidą;

3. projektams, užtikrinantiems Lietuvos kūrybinių industrijų paslaugų ir produktų žinomumą bei prieinamumą visuomenei.

 

Dalinis finansavimas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektams gali būti skiriamas:

1. interneto svetainių, suteikiančių visuomenei teisėtą literatūros, mokslo ir meno kūrinių prieigą, kūrimui, įdiegimui ir palaikymui;

2. visuomenei viešai prieinamų duomenų bazių, kuriose surinkta ir susisteminta informacija apie literatūros, mokslo ir meno kūrinius ar gretutinių teisių objektus, teisių turėtojus ir teisių valdymą, kūrimui ir plėtojimui;

3. naujų autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo sistemų ir licencijavimo modelių, skatinančių žinių visuomenės plėtrą ir skaitmeninį teisių valdymą, kūrimui ir įgyvendinimui, taip pat kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimo identifikavimo ir monitoringo sistemų kūrimui ir palaikymui;

4. kultūros, švietimo ir mokslo įstaigų kolekcijose esančių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių (išleistų rašytinių kūrinių, audiovizualinių kūrinių ir fonogramų) teisių turėtojų paieškai ir paieškos dokumentų saugojimui;

5. tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų ir seminarų intelektinės nuosavybės teisių klausimais, taip pat seminarų ir mokymų, skirtų teisėsaugos institucijų darbuotojams, organizavimui;

6. visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programų, taip pat neformaliojo švietimo vaikų ir jaunimo ugdymui skirtų programų parengimui ir įgyvendinimui;

7. antipiratinių akcijų (socialinės reklamos, informacijos žiniasklaidos priemonėse ir kt.), kuriomis skatinamas teisėtas kūrinių naudojimas ir ugdoma pagarbą intelektinei nuosavybei, organizavimui ir įgyvendinimui.

Skiriant Programos lėšas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektams, prioritetas teikiamas projektams, skatinantiems naujus autorių teisių ir gretutinių teisių licencijavimo modelius, reikšmingus kūrinių teisėtos prieigos plėtrai ir bendros Europos Sąjungos skaitmeninės rinkos kūrimui, socialinės reklamos projektams bei neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymui skirtų programų parengimo bei įgyvendinimo projektams.       

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS?

Paraiškas projektų daliniam finansavimui iš Programos lėšų gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka registruoti juridiniai asmenys (toliau – pareiškėjai). Paraiškos projektams rengiamos pagal kultūros ministro nustatytą paraiškos formą ir teikiamos Kultūros ministerijai patvirtintos pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti. Paraiškoje turi būti aiškiai įvardinta, kuriai projekto kategorijai (kūrybinės veiklos ar autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos) priskiriamas projektas, kuriam prašoma finansavimo. Kartu su paraiška turi būti pateikiama pareiškėjo vadovo parašu patvirtinta įstatų/nuostatų kopija, jeigu šie dokumentai nėra viešai prieinami interneto tinkle.

 

KOKIUS DOKUMENTUS IR KUR  REIKIA PRISTATYTI ?

Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projektų dalinio finansavimo taisykles, paraiškos formą ir kitus dokumentus rasite Kultūros ministerijos tinklalapyje (Finansuojamos programos).

 

Paraiška (1 egz.) kartu su nurodytais dokumentais pristatoma į Kultūros ministerijos Autorių teisių skyrių (darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 - 17.00 val., penktadieniais 8.00 - 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.) arba siunčiama paštu, adresu: Kultūros ministerija, J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius. Ant voko būtina nurodyti „Autorių teisių skyriui". Pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė nei 2015 m. spalio 28 d. Visais atvejais būtina papildomai atsiųsti paraiškos ir dokumentų skenuotą elektroninę versiją el. paštu: g.vorobjoviene@lrkm.lt (kūrybinės veiklos projektai), s.martinaviciute@lrkm.lt (autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektai). 

Kontaktai  pasiteirauti:

Autorių teisių skyriaus vyr. specialistės: Simona Martinavičiūtė (atsakinga už autorių teisių ir gretutinių teisių projektus), el. paštas: s.martinaviciute@lrkm.lt, tel.: (8-5) 219 34 63. Gabrielė Vorobjovienė (atsakinga už kūrybinės veiklos projektus), el. paštas: g.vorobjoviene@lrkm.lt, tel.: (8-5) 219 34 63.

 


 

Europos komisijos ir kiti kvietimai

Paprogramės KULTŪRA paramos krypčių paraiškų terminai:  

 

Europiniai bendradarbiavimo projektai: 

Paramos bendradarbiavimo projektams tikslai

1.  Stiprinti ir didinti ES kultūros sektoriaus pajėgumus veikti Europoje ir tarptautiniu mastu.

Prioritetai:
stiprinti sektoriaus įgūdžius, kompetencijas ir žinias (įskaitant skaitmeninių technologijų panaudojimą, išbandyti naujus auditorijos formavimo metodus ir verslo bei vadybos modelius);

remti veiksmus, leidžiančius kultūros profesionalams veikti ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu ir stiprinti jų veiklą ir poziciją (karjerą) ES ir už jos ribų (ilgalaikės strategijos);

stiprinti organizacijas ir tarptautinę tinklaveiką siekiant didinti galimybių profesinėje srityje prieinamumą.

2.  Remti tarptautinę kultūros ir kūrybos sektorių produktų sklaidą ir kultūros profesionalų, ypatingai menininkų, mobilumą.

Prioritetai:

remti tarptautines kultūrines veiklas, kaip, pavyzdžiui, parodos, mainai, festivaliai;

remti Europos literatūros sklaidą;

remti auditorijų plėtrą kaip priemonę, skatinančią susidomėjimą ir didinančią prieinamumą prie kultūros ir kūrybos sektoriaus produktų ir kilnojamo ir nekilnojamo paveldo.

3.  Prisidėti prie auditorijų plėtros, padedant ES menininkams ir kultūros profesionalams bei jų kūriniams pasiekti naujas ir didesnes auditorijas ir padidinti kultūros ir kūrybos sektorių produktų prieinamumą naudojant naujus ir inovatyvius metodus.

 

Projektų kategorijos

1 kategorija. Mažesnio masto bendradarbiavimo projektai.

Šiai kategorijai priskiriami projektai:

kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 2 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent trijose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“;

kuriems prašoma suma siekia ar viršija 200 000 eurų ir sudaro ne daugiau kaip 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

kurių ilgiausia projekto vykdymo trukmė (finansavimo laikotarpis) – 48 mėnesiai.

2 kategorija. Didesnio masto bendradarbiavimo projektai.

Šiai kategorijai priskiriami projektai:

kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 5 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent šešiose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“.

kuriems prašoma suma siekia ar viršija 2 mln. EUR ir sudaro ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
kurių ilgiausia projekto vykdymo trukmė (finansavimo laikotarpis) – 48 mėnesiai.

 

Paraiškų teikimo terminas - n-1 metų pirmasis spalio mėnesio trečiadienis. 2015 m. spalio 7 d., 2016 m. spalio 5 d., 2017 m. spalio 4 d., 2018 m. spalio 3 d.;

 

Literatūros vertimų projektai:

Parama skiriama 3-10 grožinės literatūros knygų vertimui, leidybai ir sklaidai. 

Paramos dydis - iki 100 000 €, intensyvumas - 50 %. 

Paraiškas gali teikti tik leidyklos arba leidyklų grupės. 

Paraiškų teikimo terminas - n metų pirmasis vasario mėnesio trečiadienis. 2016 m. vasario 3 d., 2017 m. vasario 1 d., 2018 m. vasario 7 d.;

 

~~~

 

2015 m. kvietimas Baltijos-Amerikos Dialogo programos finansavimui gauti. Paraiškos priimamos iki 2016 m. vasario 1 d.

Baltijos – Amerikos Dialogo programa yra sukurta skatinti idėjų tarp Baltijos šalių ir Jungtinių Valstijų mainus ir aktyvinti tarptautinį bendradarbiavimą abiems pusėms įdomiose srityse. Viešosios Lietuvos, Latvijos ir Estijos įstaigos ir organizacijos kviečiamos teikti paraiškas JAV ekspertų, atvyksiančių į Baltijos šalis, priėmimo išlaidoms padengti. Lėšos suteikiamos padengti logistikos išlaidas – tarptautiniai skrydžiai, apgyvendinimas, maistas ir kelionės regiono viduje. Ypač skatinamos programos, kuriose numatytas skirtingų Baltijos šalių tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir galimas studentų dalyvavimas. Granto suma iki $10,000.

BAFF pristato naują Baltijos-Amerikos Dialogo programos skyrių, kuriame Baltijos šalių mokslininkai, ekspertai, lektoriai, siekiantys dalyvauti ir skaityti pranešimus aukšto lygio profesinėse, mokslo konferencijose, seminaruose, paskaitose ar panašiuose renginiuose, gali pateikti paraiškas kelionės išlaidoms į JAV padengti. Granto suma iki $ 5,000.  

 

 
Struktūra ir valdymas
 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2018
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031