Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Erasmus studijos

 
Tarptautiniai ryšiai
Mobilumo programos
Erasmus plus
 

Pagal Erasmus+ mobilumo programą studentai gali studijuoti užsienyje nuo 3 iki 12 mėn. Programoje dalyvauti gali visų trijų pakopų studentai (bakalauro, magistro, doktorantūros), rinkdamiesi dalines studijas toje užsienio aukštojoje mokykloje, su kuria sudaryta dvišalė sutartis. LMTA partnerinių institucijų sąrašą rasite čia.

LMTA studentus Erasmus studijoms išleidžia vienam semestrui (4-5 mėn.), arba trimestrui (3 mėn., jei studijos užsienyje organizuojamos trimestrais).
Pagal Erasmus programos reikalavimus, studijų užsienyje periodas pilnai pripažįstamas kaip integruota studijų programos dalis (ECTS). Pagal iš anksto suderintą studijų sutartį (Learning Agreement) įgyti kreditai ir studijų rezultatai pripažįstami ir įskaitomi vadovaujantis LMTA Senato patvirtinta Studijų rezultatų įskaitymo tvarka. 

Kas gali dalyvauti programoje?

Dalinėms studijoms užsienyje pagal Erasmus mainų programą rekomenduojama vykti:

 • pirmos pakopos (bakalauro studijų) II bei III kurso studentams;
 • antros pakopos (magistro studijų) I kurso (pavasario semestre) bei II kurso (rudens semestre) studentams;
 • trečios pakopos (doktorantūros studijų) studentams.

Pagal programos reikalavimus, Erasmus studentais gali būti tik Europos sąjungos bei asocijuotų šalių piliečiai, arba leidimą nuolat gyventi turintys kitų šalių piliečiai.
Erasmus studijų periodui studentas gali vykti kiekvienoje studijų pakopoje neribotą kartų skaičių, tačiau bendra mobilumo mėnesių suma negali viršyti 12 mėn. per pakopą.

Paraiškų teikimas

Katedros konkursą vykdo kartą per metus, kiekvieno rudens semestro pabaigoje. Studentai, norintys dalyvauti Erasmus programoje, paraišką kitais studijų metais dalyvauti Erasmus studentų mainų programoje teikia Tarptautinių ryšių skyriui  (102 kab. Tarptautinių Ryšių skyrius, Centiniai rūmai) iki gruodžio 1 d

Paraiškos formą rasite čia: Paraiška Erasmus studijoms 2017-2018 m.m.

Minimalūs atrankos kriterijai LMTA studentams:

 • akademinės veiklos rezultatai (rezultatų vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai);
 • prioritetas teikiamas programoje nedalyvavusiems studentams;
 • specialybės dalyko įvertinimas ne mažesnis kaip 8 balai;
 • priimančios institucijos siūloma studijų programa (atitinkanti studento studijų kryptį, pakopą);
 • geros užsienio kalbos žinios;
 • motyvacija studijuoti užsienyje;
 • gebėjimas savarankiškai spręsti problemas.

Kiekviena katedra pati nustato išvardintų atrankos kriterijų eiliškumą ir gali juos papildyti.

Iki pavasario semestro pradžios katedros atrenka studentus, kuriems leidžiama vykti Erasmus studijoms kitais mokslo metais. Konkurso rezultatai skelbiami katedrų skelbimų lentose pavasario semestro pradžioje.

_______________________________________________________________________________________________

Erasmus+ Nordplus atrankos studijoms 2017/2018 m.m. rezultatai 

Ką reikia žinoti jau atrinktam dalyvauti programoje studentui?

Katedrų atrinkti studentai pirmiausia turi susipažinti su priimančios mokyklos reikalavimais. Dauguma mokyklų reikalauja registruotis internetu. Prieš pildant paraiškas ir siunčiant reikalaujamus dokumentus yra būtina susisiekti su LMTA tarptautinių ryšių skyriumi.

Dažniausiai priimančių institucijų reikalaujami dokumentai: 

 • Erasmus studento paraišką - Erasmus Application Form;
 • Studijų sutartį - Learning Agreement;
 • CV anglų kalba. Teatro ir kino fakulteto studentai, kompozicijos bei menotyros studentai pateikia CV ir darbų “portfolio”;
 • kitus papildomi dokumentai.


Erasmus studento paraiškoje (Erasmus Application Form) studentas pateikia duomenis apie save, savo studijas. Studijų sutartyje (Learning Agreement) įrašomi dalykai, kuriuos studentas studijuos užsienio institucijoje. Informacijos apie siūlomus kursus ieškokite priimančios institucijos internetiniame puslapyje, konsultuokitės su priimančios institucijos tarptautinių ryšių skyriumi, savo katedrų vedėjais, fakultetų dekanais ir LMTA tarptautinių ryšių skyriumi.

Tinkamai užpildytus ir pasirašytus dokumentus LMTA Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriai siunčia į pasirinktą aukštąją mokyklą. Rekomenduojama dokumentus išsiųsti likus mažiausiai 2 savaitėm iki paraiškų priėmimo pabaigos (informacija galima rasti kiekvienos mokyklos internetiniame puslapyje. Institucijų adresus galima rasti Erasmus partnerių sąraše). Pavėlavusių pateikti iki nustatytos datos studentų paraiškų užsienio mokyklos paprastai nesvarsto.

Galutinį sprendimą dėl Erasmus studento priima užsienio aukštoji mokykla. Studentas, gavęs teigiamą/neigiamą atsakymą apie tai turi nedelsiant pranešti LMTA Tarptautinių ryšių skyrių bei užpildyti dokumentus, kurių reikalauja priimančioji aukštoji mokykla (pvz., patvirtinimą, kad atvyksite studijuoti, apgyvendinimo anketą ir pan.).

Privalomas užsienio kalbų žinojimo patikrinimas

Erasmus studentai privalo pasitikrinti užsienio kalbų žinojimo lygį internetu (online) iki studijų užsienyje periodo pradžios. Testą atlikti galima Tarptautinių ryšių skyriaus studentų mainų koordinatoriui užregistravus Erasmus studentus OLS sistemoje (Online Linguistic Support). Pagal LMTA skirtų licenzijų užsienio kalbų mokymuisi skaičių, Erasmus studentai gali mokytis užsienio kalbos internetu, studijų užsienyje metu.

Erasmus stipendija

Iki oficialios Erasmus studijų pradžios likus ne mažiau, nei mėnesiui priimtas studijuoti studentas turi atvykti į LMTA Tarptautinių ryšių skyrių sudaryti finansinės sutarties dėl Erasmus stipendijos paskyrimo, studijų laikotarpio ir studento bei LMTA įsipareigojimų patvirtinimo (su savimi reikia turėti pasą, studento pažymėjimą bei banko sąskaitos numerį į kurią bus pervedama Erasmus stipendija).

Erasmus stipendija yra skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas, t. y. kelionės bei pragyvenimo išlaidas (pvz., bendrabučio mokesčius), tačiau ji nepadengia visų studijų užsienyje išlaidų. Studentai gauna Erasmus stipendiją kaip priedą prie savo universiteto ar šalies skiriamų stipendijų (t. y. studijų užsienyje metu yra nenutraukiamas nacionalinių stipendijų ir paskolų mokėjimas). Be to, studentai, kurie yra jau atrinkti studijuoti užsienyje pagal Erasmus programą, gali kreiptis į Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą dėl paskolos studijoms užsienyje gavimo (daugiau informacijos apie paskolas rasite Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo tinklapyje www.vmsfondas.lt).

Patvirtinti nauji 2014-2015 m.m. stipendijų dydžiai:

I grupės šalys (Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija*): studijoms - 500 EUR/mėn.

II grupės šalys (Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija): studijoms - 400 EUR/mėn.

III grupės šalys (Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija): studijoms - 300 EUR/mėn.

* Šveicarija 2014-2016 m.m.  Erasmus+ programoje dalyvauja tik partnerinės šalies statusu. Erasmus+ stipendijos vykstantiems į Šveicariją šiuo metu neskiriamos. Šveicarijos aukštosios mokyklos priimtiems mainų studentams skiria savo nustatyto dydžio finansavimą (300-350 eurų dydžio stipendiją už vieną studijų/praktikos mėnesį).

Atsiskaitymas už Erasmus studijų periodą

Pasibaigus Erasmus studijų periodui studentas privalo atsikaityti už studijų užsienyje periodą bei Erasmus stipendiją, kaip tai nurodoma finansinėje sutartyje.

Kokius veiksmus reikia atlikti?

-  Iš priėmusios užsienio aukštosios mokyklos parsivežti ir Tarptautinių ryšių skyriui pateikti akademinius rezultatus, tai yra Learning agreement'o dalį AFTER MOBILITY dokumentą (kai kurios institucijos rezultatus atsiunčia tiesiogiai koordinatoriui studentui jau sugrįžus į LMTA);

-   Atlikti užsienio kalbos testą (nuoroda gaunama el. paštu);

-   Užpildyti elektroninę studijų ataskaitą (nuoroda gaunama el. paštu).

Po akademinių rezultatų gavimo su tinkamai patvirtintu mobilumo periodu, studentas laikomas atsiskaitęs už Erasmus studijas ir jam išmokamas stipendijos likutis. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei mobilumo periodas yra netikslus, tai bus atliekamas stipendijos perskaičiavimas.


Iškilus klausimams konsultuokitės su LMTA Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriumi Giedre Antanavičiene - giedre.antanaviciene@lmta.lt.

LMTA patvirtinta Erasmus studijų ir praktikos tvarka.