Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Atvykstantys Erasmus dėstytojai ir stažuotojai

 
Tarptautiniai ryšiai
Mobilumo programos
Erasmus plus
 

LMTA katedros pateikia Tarptautinių ryšių skyriui (TRS) mobilumo planus kasmet iki gegužės 1 d. Planuojamų kviestis Erasmus dėstytojų ir planuojamų išsiųsti Erasmus dėstymo vizitams sąrašai patvirtinami katedros podėdyje, TRS pateikiamas posėdžio protokolo išrašas.

TRS derina Erasmus dėstymo mainų planus su partnerinėmis institucijomis. Gavus teigiamą atsakymą iš partnerinės institucijos suderinamos dėstymo ir kelionės datos, TRS siunčia dėstytojui kvietimą.

Kviečiančios/priimančios katedros vedėjas arba įgaliotas dėstytojas ar priimančio stažuotoją padalinio vadovas derina atvykstančio dėstytojo/stažuotojo darbo tvarkaraštį ir programą, šią informaciją peruoda TRS. Užsienio institucijos tarptautinų ryšių koordinatorius parengia dėstymo ar stažuotės programos dokumentus (sutartis), kurie suderinami su priimančia LMTA katedra/ataskingu padaliniu ir yra patvirtinami siunčiančios institucijos, priimančios institucijos ir Erasmus dėstytojo parašais (skanuotos sutartys pripažįstamos galiojančiomis).

TRS koordinatorius rezervuoja atvykstančiam dėstytojui/stažuotojui viešbutį, suteikia praktinę infromaciją, susirašinėja su siunčiančia institucija vizito organizavimo klausimais.

Kviečiančios katedros/padalinio atstovai, atsakingi už dėstymo/stažuotės organizavimą LMTA rūpinasi: darbo tvarkaraščio sudarymu, reikalingų patalpų rezervavimu. Afišų parengimui (Meno centras) reikalinga iš anksto perduoti informaciją: parengtą tekstą afišoms, vaizdinę medžiagą ir atvykstančiojo CV, o taip pat informaciją apie renginį Viešųjų ryšių skyriui (informacinio pranešimo LMTA puslapyje parengimui).

Kviečiančios katedros/padalinio įgalioti atstovai atsakingi už svetingumą – atvykstančio Erasmus dėstytojo/stažuotojo pasitikimą, globą, kultūrinę programą, reprezentaciją (pavaišinimą pietumis). Vienam atvykstančiam dėstytojui/stažuotojui LMTA skiriama reprezentacinių LMTA išlaidų suma turi neviršyti 30 eurų.

Reprezentacinių išlaidų sąmatą pagal priimančios katedros suteiktą informaciją parengia ir sistemoje iš anksto užregistruoja TRS koordinatorius.

Atsakingas už užsieniečio priėmimą LMTA dėstytojas apmoka reprezentacinių išlaidų sąskaitas savo lėšomis ir prašo išlaidų kompensavimo pateikdamas sąskaitas-faktūras (išrašytas LMTA vardu), LMTA buhalterinės apskaitos skyriui.