Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Įmokų už studijas LMTA mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas

 


ĮMOKŲ UŽ STUDIJAS LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOJE
MOKĖJIMO, GRĄŽINIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠAS


PATVIRTINTA
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimu
(protokolo Nr. 6-TA)
(Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Virtualaus Tarybos 2017 m. birželio 16 d. sprendimo redakcija (protokolo Nr. 5-TP)


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (toliau – LMTA, Akademija) mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato įmokų, tiesiogiai susijusių su studijų programų įgyvendinimu, stojamųjų ir registracijos įmokų mokėjimo, įmokų grąžinimo, sumažinimo ir išieškojimo sąlygas bei procedūras, taip pat apskaitos ir mokėjimo kontrolės tvarką.

2. Tvarkos aprašas taikomas pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros), trečiosios (doktorantūros) studijų pakopų ir profesinių studijų programų studentams, taip pat klausytojams.


II. SĄVOKOS

3. Dalyko (modulio) kaina – Akademijos nustatyta ir patvirtina studijų pagal atskirą studijų programos dalyką (modulį) kaina. Dalyko (modulio) kaina yra proporcinga jo apimčiai (kreditų skaičiui) ir auditorinių užsiėmimų formoms.

4. Kviečiamojo studijuoti registracijos įmoka – Akademijos nustatyta ir patvirtinta pinigų suma, kurią moka kviečiamieji studijuoti į pirmosios (bakalauro) pakopos studijų programas.

5. Metinė studijų kaina – Akademijos nustatyta ir patvirtinta studijų pagal atitinkamą studijų programą kaina už vienerius studijų metus.

6. Semestro studijų kaina – Akademijos nustatyta ir patvirtinta studijų pagal atitinkamą studijų programą kaina už vieną semestrą, lygi pusei metinės studijų kainos. Semestro studijų kaina yra metinės studijų kainos dalis.

7. Stojamoji studijų įmoka – Akademijos nustatyta ir patvirtinta pinigų suma, kurią moka teikiantys prašymus studijuoti pagal antrosios (magistrantūros) ir trečiosios (doktorantūros) pakopų studijų programas, taip pat pagal profesinių studijų programas ir klausytojais ketinantys tapti asmenys tuo atveju, kai jie laiko stojamąjį egzaminą.


III. ĮMOKŲ UŽ STUDIJAS SISTEMA

8. Įmokos už studijas gali būti:
8.1. kviečiamojo studijuoti registracijos įmoka;
8.2. stojamoji studijų įmoka;
8.3. įmoka už studijų metus, lygi metinei studijų kainai;
8.4. įmoka už studijų semestrą, lygi semestro studijų kainai;
8.5. įmoka už dalyko (modulio) studijas, lygi dalyko (modulio) studijų kainai.

9. Kviečiamojo studijuoti registracijos įmoką, stojamąją studijų įmoką, metines studijų kainas, semestro studijų kainas ir dalyko (modulio) studijų kainas ir jų apskaičiavimo tvarką nustato ir keičia Akademijos Taryba.

10. Metinė studijų kaina ir semestro studijų kaina yra fiksuojamos su Akademijos studentais ir/ar klausytojais sudaromose studijų sutartyse.

11. Įmokos yra mokamos į Akademijos atsiskaitomąją banko sąskaitą, nurodytą su studentu ir/ar klausytoju sudarytose sutartyse. Informacija apie Akademijos atsiskaitomąją banko sąskaitą, į kurią yra mokamos studijų įmokos, taip pat yra teikiama Studijų informacijos ir duomenų skyriuje arba Akademijos interneto svetainėje. Mokėjimo pavedimo paskirtyje turi būti nurodomas įmokos pavadinimas, įmokos kodas ir studento ir/ar klausytojo, už kurį ji yra mokama, vardas, pavardė bei asmens kodas.

12. Studentams, nesumokėjusiems laiku (žr. Tvarkos aprašo 29, 33, 40, 49 punktus) įmokos už studijų metus ar semestrą ir įmokos už dalyko (modulio) studijas, neleidžiama laikyti sesijos egzaminų (įskaitų).


IV. KVIEČIAMOJO STUDIJUOTI REGISTRACIJOS ĮMOKA

13. Kviečiamojo studijuoti registracijos įmoką moka asmenys, pakviesti studijuoti į pirmosios (bakalauro) pakopos studijų programas.

14. Kviečiamojo studijuoti registracijos įmoka turi būti sumokėta iki studijų sutarties pasirašymo Akademijoje.

15. Sumokėta kviečiamojo studijuoti registracijos įmoka nėra grąžinama.


V. STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA

16. Stojamąją studijų įmoką moka asmenys, teikdami prašymą LMTA studijuoti pagal antrosios (magistrantūros), trečiosios (doktorantūros) pakopų ar pagal profesinių studijų programas ir klausytojais ketinantys tapti asmenys tuo atveju, kai jie laiko stojamąjį egzaminą.

17. Stojamosios studijų įmokos sumokėjimą patvirtinantis mokėjimo nurodymas LMTA Priėmimo skyriuje yra pateikiamas kartu su prašymu studijuoti pagal antrosios (magistrantūros), trečiosios (doktorantūros) pakopų ar pagal profesinių studijų programas, mokytis parengiamuosiuose kursuose. Tais atvejais, kai stojamoji studijų įmoka nėra sumokėta, pateiktas prašymas nenagrinėjamas ir asmuo priėmimo konkurse nedalyvauja.

18. Stojamoji studijų įmoka yra mokama į Akademijos atsiskaitomąją banko sąskaitą. Informacija apie Akademijos atsiskaitomąją banko sąskaitą, į kurią yra mokamos stojamosios studijų įmokos, yra teikiama Priėmimo skyriuje arba Akademijos internetinėje svetainėje. Mokėjimo pavedimo paskirtyje turi būti nurodomas įmokos pavadinimas ir asmens, už kurį ji yra mokama, vardas, pavardė bei asmens kodas.

19. Sumokėta stojamoji studijų įmoka nėra grąžinama.


VI. METINĖS STUDIJŲ KAINOS APMOKĖJIMAS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

20. Studentų, įstojusių į pirmosios, antrosios, trečiosios studijų pakopų ir profesinių studijų valstybės finansuojamas vietas, studijų kaina už akademinį mokymosi laikotarpį, lygų vieneriems studijų metams, yra apmokama valstybės biudžeto lėšomis.

21. Studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose studijų vietose, įmokos už studijų metus (metinės studijų kainos) Akademijai nemoka.

22. Studentai, studijuojantys valstybės finansuojamoje studijų vietose, netenka valstybės finansavimo studijoms po atitinkamo akademinio mokymosi laikotarpio, jeigu jie neatitinka Mokslo ir studijų įstatyme nustatytų reikalavimų.

23. tudentų studijų rezultatų vidurkiai skaičiuojami ir palyginami Akademijos nustatyta tvarka.

24. Valstybės finansavimo netekę pirmosios studijų pakopos studentai už studijų laikotarpį iki kito valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų studijų rezultatų vidurkio skaičiavimo ir palyginimo moka Tvarkos apraše nustatytais terminais jų stojimo į Akademiją metais nustatytą įmoką už studijų metus (metinę studijų kainą).

25. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų pirmosios, antrosios, trečiosios studijų pakopų ir profesinių studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą administruoja Valstybinis studijų fondas. Trečiųjų asmenų lėšų, skirtų pirmosios, antrosios, trečiosios studijų pakopų ir profesinių studijų kainai valstybės nefinansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą administruoja Akademija arba tretieji asmenys pagal sudarytas sutartis tarp Akademijos ir trečiųjų asmenų ir/ar Akademijos ir studentų/klausytojų, ir/ar pagal galiojančius teisės aktus.


VII. METINĖS STUDIJŲ KAINOS APMOKĖJIMAS STUDIJUOJANČIOJO LĖŠOMIS

26. Metinę studijų kainą savo lėšomis apmoka:
26.1. studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose studijų vietose;
26.2. studentai, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie yra įgiję valstybės biudžeto lėšomis;
26.3. studentai, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba profesinių studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Tokiu atveju, už studijas pagal antrąją ir kitas studijų programas yra mokama metinė studijų kaina;
26.4. užsieniečiai, išskyrus išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius, provaikaičius, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos (toliau – LR) tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;
26.5. kiti asmenys LR teisės aktų numatytais atvejais.

27. Valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų įmokas už studijų metus ar semestrą gali sumokėti dirbančių studentų darbdaviai, taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (kitaip tretieji asmenys). Tais atvejais, kai šias įmokas moka fiziniai ar juridiniai asmenys, mokėtojo prašymu Akademijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius išrašo sąskaitą-faktūrą.

28. Metinė studijų kaina gali būti mokama dalimis, atskirai už rudens ir pavasario semestrus.

29. Įmoka už studijų semestrą (semestro studijų kaina) turi būti sumokėta per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo semestro, už kurį yra mokama, pradžios.

30. Studentai, priimti į pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros), trečiosios (doktorantūros) pakopų ar profesinių studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas, semestro studijų kainos dalį, lygią 20 proc. semestro studijų kainos, turi sumokėti iki studijų sutarties pasirašymo dienos. Likusi semestro studijų kainos dalis sumokama Tvarkos aprašo 29 punkte nustatytais terminais. Užsienio šalių piliečiai, priimti į pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros), trečiosios (doktorantūros) pakopų ar profesinių studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas, visą semestro studijų kainą turi sumokėti iki studijų sutarties pasirašymo dienos.


VIII. DALYKO (MODULIO) STUDIJŲ KAINOS APMOKĖJIMAS

31. Įmoką už dalyko (modulio) studijas moka:
31.1. studentai, pasirinkę savo noru papildomai ar pakartotinai ir studijuojantys daugiau studijų dalykų (modulių), nei numatyta jų studijų programoje;
31.2. studentai, kartojantys atskirus studijų programos dalykus (modulius) dėl akademinių skolų;
31.3. klausytojai už pasirinktus mokytis studijų dalykus (modulius).

32. Studentai, įvardinti Tvarkos aprašo 31.1 punkte, įmoką už dalyko (modulio) studijas turi sumokėti prieš registruojant dekanate prašymą studijuoti papildomai ar kartoti atitinkamą studijų dalyką (modulį). Prie prašymo studijuoti papildomai ar leisti kartoti atitinkamą studijų dalyką (modulį) yra pridedamas mokėjimo nurodymas, patvirtinantis įmokos už dalyko (modulio) studijas sumokėjimą. Tais atvejais, kai įmoka už dalyko (modulio) studijas nėra sumokėta, pateiktas prašymas nenagrinėjamas ir studentui studijuoti atitinkamą dalyką (modulį) arba jį kartoti nėra leidžiama.

33. Studentai, įvardinti Tvarkos aprašo 31.2 punkte, privalo sumokėti už dalyko (modulio) studijų kartojimą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Akademijos rektoriaus įsakymo dienos.

34. Klausytojai įmoką už pasirinktų studijų dalykų (modulių) mokymąsi turi sumokėti prieš registruojant prašymą mokytis atitinkamus studijų dalykus (modulius). Prie prašymo yra pridedamas mokėjimo nurodymas, patvirtinantis įmokos sumokėjimą. Tais atvejais, kai įmoka nėra sumokėta, pateiktas prašymas nenagrinėjamas.


IX. ĮMOKŲ UŽ STUDIJŲ METUS AR SEMESTRĄ MOKĖJIMO TERMINŲ ATIDĖJIMAS

35. Įmokų už studijų metus ar semestrą mokėjimo terminai gali būti atidėti. Kviečiamojo studijuoti registracijos įmokos, stojamosios studijų įmokos ir įmokų už dalyko (modulio) studijas (žr. 31 punktą) mokėjimo terminai nėra atidedami.

36. Prašymą dėl įmokos už studijų metus ar semestrą mokėjimo termino atidėjimo studentas gali pateikti ne vėliau kaip iki atitinkamos įmokos, kurios mokėjimo terminą prašoma atidėti, mokėjimo termino pabaigos. Vėliau pateikti prašymai nėra svarstomi.

37. Prašyme turi būti nurodytos tokio prašymo teikimo priežastys (pateiktas prašymas dėl paskolos studijų kainai sumokėti ir pan.) ir laikotarpis, kuriam prašoma atidėti įmokos mokėjimo terminą.

38. Studentai, studijuojantys pagal pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) studijų pakopų ir profesinių studijų programas, prašymus dėl įmokų už studijų metus ar semestrą mokėjimo termino atidėjimo pateikia Studijų informacijos ir duomenų skyriuje, o studijuojantys pagal trečiosios (doktorantūros) pakopos studijų programas – Doktorantūros skyriuje.

39. Įmokų už studijų metus ar semestrą mokėjimo terminai atidedami Akademijos rektoriaus įsakymu. Įmokų už studijų metus ar semestrą mokėjimo terminas gali būti atidedamas ir trumpesniam, negu prašo studentas, terminui.

40. Atidėjus įmokos už studijų metus ar semestrą mokėjimo terminą, nustatoma vėlesnė atitinkamos įmokos sumokėjimo termino diena. Atidėtas mokėjimo terminas gali būti apibrėžtas konkrečia data arba įvykiu (pavyzdžiui, iki paskolos studijų įmokai sumokėti gavimo). Įmokų už studijų semestro mokėjimo terminai negali būti atidėti terminui ilgesniam kaip iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) arba gegužės 1 d. (pavasario semestre).

41. Prašymai dėl įmokų už studijų metus ar semestrą mokėjimo terminų atidėjimo nėra tenkinami, jeigu prašymą pateikęs studentas prašymo nagrinėjimo metu yra neįvykdęs kitų finansinių įsipareigojimų Akademijai.

42. Studentas įmoką už studijų metus ar semestrą, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas, turi sumokėti Akademijos rektoriaus įsakyme nustatytu terminu.


X. ĮMOKŲ UŽ STUDIJŲ METUS AR SEMESTRĄ MOKĖJIMAS DALIMIS

43. Įmokų už studijų metus ar semestrą mokėjimas gali būti išdėstytas dalimis. Kviečiamojo studijuoti registracijos įmokos, stojamosios studijų įmokos ir įmokų už dalyko (modulio) studijas (žr. 31 punktą) mokėjimas dalimis nėra išdėstomas.

44. Iki prašymo dėl įmokų už studijų semestrą mokėjimo išdėstymo dalimis pateikimo studentas privalo sumokėti 50 proc. studijų sutartyje nurodytos semestro studijų kainos.

45. Prašymus dėl įmokų už studijų metus ar semestrą mokėjimo dalimis studentai gali pateikti ne vėliau kaip iki atitinkamos įmokos, kurios mokėjimą prašoma išdėstyti dalimis, mokėjimo termino pabaigos. Vėliau pateikti prašymai nėra svarstomi.

46. Prašyme turi būti nurodytos tokio prašymo teikimo priežastys. Prie prašymo turi būti pridėta sumokėta šios Tvarkos aprašo 44 punkte numatyta įmokos už studijų semestrą dalis.

47. Studentai, studijuojantys pagal pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) studijų pakopų ir profesinių studijų programas, prašymus dėl įmokų už studijų metus ar semestrą mokėjimo dalimis pateikia Studijų informacijos ir duomenų skyriuje, o studijuojantys pagal trečiosios (doktorantūros) pakopos studijų programas – Doktorantūros skyriuje.

48. Įmokų už studijų metus ar semestrą mokėjimas dalimis yra išdėstomas Akademijos rektoriaus įsakymu. Įmokų mokėjimas gali būti išdėstomas ir kitomis dalimis ar kitu periodiškumu,  negu prašo studentas.

49. Įmokos, kurias Akademijos rektoriaus įsakymu leidžiama mokėti dalimis, turi būti sumokėtos ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir gegužės 1 d. (pavasario semestre).

50. Prašymai dėl įmokų už studijų metus ar semestrą mokėjimo dalimis nėra tenkinami, jeigu prašymą pateikęs studentas prašymo nagrinėjimo metu yra neįvykdęs kitų finansinių įsipareigojimų Akademijai.

51. Studentas, įmoką už studijų metus ar semestrą, kurios mokėjimas išdėstytas dalimis, turi sumokėti Akademijos rektoriaus įsakymu nustatytu terminu.


XI. METINĖS AR SEMESTRO STUDIJŲ KAINOS SUMAŽINIMAS

52. Studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose menų krypčių (muzikos, teatro, kino ir šokio) programas, įmokos už studijų semestrą (semestro studijų kaina) gali būti sumažintos.

53. Įmokos už studijų semestrą (semestro studijų kaina) nėra mažinamos:
53.1. studentams, studijuojantiems humanitarinių mokslų, ugdymo mokslų, verslo ir viešosios vadybos krypčių programas valstybės nefinansuojamose vietose;
53.2. studentams, turintiems užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, pilietybę ir studijuojantiems bet kurios studijų krypties programą valstybės nefinansuojamose vietose.

54. Kviečiamojo studijuoti registracijos įmoka, stojamoji studijų įmoka ir įmoka už dalyko (modulio) studijas nėra mažinamos.

55. Akademijos klausytojams įmokos už dalyko (modulio) mokymąsi nėra mažinamos.

56. Studentams semestro studijų kaina gali būti sumažinta:
56.1. įskaitant studijų rezultatus Akademijoje ir kitose aukštosiose mokyklose, kai studentas studijuoja mažiau dalykų (modulių), nei numatyta studijų programoje. Tokiu atveju, semestro studijų kaina yra sumažinama proporcingai anksčiau studijuotų ir įskaitytų dalykų (modulių) kainai, kuri apskaičiuojama pagal Akademijoje galiojančias atitinkamų dalykų (modulių) kainas;
56.2. pagal pateiktą studento prašymą dėl semestro studijų kainos sumažinimo. Semestro studijų kainos sumažinimas nesvarstomas, jeigu studijų kaina yra mažinama remiantis šios Tvarkos aprašo 56.1. punktu.

57. Prašymus dėl semestro studijų kainos sumažinimo Akademijos studentai gali pateikti per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo semestro, kurio studijų kainą prašoma sumažinti, pradžios. Vėliau pateikti Akademijos studentų prašymai dėl semestro studijų kainos sumažinimo nėra svarstomi.

58. Akademijos studentai, įstoję į pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) studijų pakopų pirmą kursą arba profesines studijas, prašymus dėl semestro studijų kainos sumažinimo pateikia Priėmimo skyriuje, aukštesnių kursų pirmosios (bakalauro) ar antrosios (magistrantūros) studijų pakopų studentai – fakulteto dekanate, o studentai, studijuojantys pagal trečiosios (doktorantūros) pakopos studijų programas, – Doktorantūros skyriuje.

59. Suėjus prašymų dėl semestro studijų kainos sumažinimo pateikimo terminams, nurodytiems Tvarkos aprašo 57 punkte, prašymai perduodami svarstyti Akademijos fakulteto, koordinuojančio studijų programą, kurios semestro kainą prašoma sumažinti, dekanui.

60. Akademijos fakulteto dekanas, išnagrinėjęs studentų pateiktus prašymus bei katedrų vedėjų rekomendacijas, teikia rekomendacinę išvadą dėl semestro studijų kainų sumažinimo. Prašymai dėl semestro studijų kainos sumažinimo turi būti išnagrinėti ir rekomendacinė fakulteto dekano išvada dėl jų priimta ne vėliau kaip 4 (ketvirtą) atitinkamo semestro savaitę.

61. Fakulteto dekano priimta rekomendacinė išvada dėl semestro studijų kainų sumažinimo teikiama Akademijos rektoriui. Fakulteto dekano priimtą rekomendacinę išvadą dėl semestro studijų kainų sumažinimo rektorius teikia Akademijos Tarybai.

62. Semestro studijų kaina Akademijos studentams yra sumažinama Akademijos Tarybos sprendimu.

63. Semestro studijų kaina yra sumažinama studentui, kurio studijų rezultatai tenkina visas šias sąlygas:
63.1. studentas neturi akademinių skolų;
63.2. studento pagrindinio studijų krypties (specialybės) dalyko įvertinimas yra ne mažesnis kaip 8 (aštuoni);
63.3. studijų dalykų įvertinimų vidurkis yra ne mažesnis kaip 7,50 (septyni su puse).

64. Vertinimo kriterijai, nurodyti Tvarkos aprašo 63 punkte, nėra taikomi pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros), trečiosios (doktorantūros) studijų pakopų pirmo kurso studentams rudens (pirmame) semestre, profesinių studijų studentams pirmame semestre, taip pat į aukštesnį kursą priimtiems studentams pirmame semestre.

65. Vertinant prašymus dėl semestro studijų kainos sumažinimo, papildomai gali būti atsižvelgiama į prašymą dėl semestro studijų kainos sumažinimo pateikusio studento:
65.1. studijuojamos studijų programos (specializacijos) specifiškumą (išskirtinumą):
65.1.1. dirigavimas simfoniniam orkestrui (antrą kartą studijuojantiems toje pačioje studijų pakopoje);
65.1.2. dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui (antrą kartą studijuojantiems toje pačioje studijų pakopoje);
65.1.3. Vaizdo režisūra (antrą kartą studijuojantiems toje pačioje studijų pakopoje);
65.1.4. Teatro režisūra (antrą kartą studijuojantiems toje pačioje studijų pakopoje);
65.1.5. Kompozicija (antrą kartą studijuojantiems toje pačioje studijų pakopoje);
65.1.6. Atlikimo meno specializacijos, kurių trūksta Akademijos simfoninio orkestro sudėties suformavimui;
65.1.7. Choreografijos specializacija, Šokis (antrą kartą studijuojantiems toje pačioje studijų pakopoje);
65.1.8. Studijų programos, kurių vykdymui nepakanka student.

66. Semestro studijų kaina Akademijos Tarybos sprendimu gali būti sumažinta:
66.1. iki 100 proc.:
66.1.1. muzikos krypties programų studentams, antrą kartą studijuojantiems toje pačioje studijų pakopoje ir turintiems muzikos krypties kvalifikacinį laipsnį;
66.1.2. teatro ir kino krypčių programų studentams, antrą kartą studijuojantiems toje pačioje studijų pakopoje ir turintiems teatro ir kino krypties kvalifikacinį laipsnį;
66.1.3. šokio krypties programų studentams, antrą kartą studijuojantiems toje pačioje studijų pakopoje ir turintiems šokio krypties kvalifikacinį laipsnį;
66.1.4. studijų programoms, kurių vykdymui nepakanka studentų;
66.2. iki 80 proc.:
66.2.1. Atlikimo meno specializacijos, kurių trūksta Akademijos simfoninio orkestro sudėties suformavimui;
66.2.2. pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopų studijų programos Vaidyba studentams;
66.3. iki 60 proc.:
66.3.1. studentams, pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) studijų pakopų ir profesinių studijų Akademijoje vykdomas studijų programas;
66.3.2. studentams, studijuojantiems pagal trečiosios (doktorantūros) pakopos studijų programas ir siekiantiems mokslo ar meno daktaro laipsnio;
66.4. iki 30 proc.:
66.4.1. studentams, turintiems tos pačios pakopos kvalifikacinį laipsnį;
66.5. 25 proc. studentams, įstojusiems į pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų ir profesinių studijų programų pirmą ar aukštesnį kursą rudens semestre.

67. Prašymai dėl semestro studijų kainos sumažinimo nėra tenkinami, jeigu prašymą pateikęs studentas prašymo nagrinėjimo metu yra neįvykdęs kitų finansinių įsipareigojimų Akademijai.


XII. ĮMOKŲ
UŽ STUDIJŲ METUS AR SEMESTRĄ IR ĮMOKOS UŽ DALYKO (MODULIO) STUDIJAS GRĄŽINIMAS

68. Sumokėtos įmokos už studijų metus ar semestrą, įmokos už dalyko (modulio) studijas šias įmokas sumokėjusiems asmenims, Akademijos studentams ir/ar klausytojams grąžinamos:
68.1. nesudarius dalyko (modulio) studijų sutarties. Tokiu atveju, asmeniui, pateikusiam prašymą studijuoti studijų dalyką (modulį) ir sumokėjusiam įmoką už šį studijų dalyką (modulį), grąžinama 100 proc. sumokėtos įmokos už studijų dalyką (modulį);
68.2. nutraukus sudarytą studijų sutartį iki lapkričio 30 d. (rudens semestre) arba iki balandžio 30 d. (pavasario semestre). Įmokos studentams ir klausytojams grąžinamos Tvarkos aprašo 69-72 punktuose nustatyta tvarka ir dydžiais;
68.3. susidarius studijų įmokos permokai. Tokiu atveju yra grąžinama pinigų suma, lygi iš Akademijai sumokėtos sumos atėmus mokėtinos įmokos sumą;
68.4. studijų įmoką sumokėjus per apsirikimą (pavyzdžiui, tą pačią įmoką sumokėjus du kartus). Tokiu atveju yra grąžinama 100 proc. per apsirikimą sumokėtos sumos.

69. Nutraukus studijų sutartį, sumokėtos įmokos už studijų semestrą ar dalyko (modulio) studijas šias įmokas sumokėjusiems asmenims, Akademijos studentams ir/ar klausytojams grąžinamos tokia tvarka:
69.1. sudarytą studijų sutartį nutraukus iki rugsėjo 30 d. (rudens semestre) arba iki vasario 28 d. (pavasario semestre), grąžinama 80 proc. semestro studijų kainos ar dalyko (modulio) kainos;
69.2. sudarytą studijų sutartį nutraukus iki spalio 31 d. (rudens semestre) arba iki kovo 31 d. (pavasario semestre), grąžinama 60 proc. semestro studijų kainos ar dalyko (modulio) kainos;
69.3. sudarytą studijų sutartį nutraukus iki lapkričio 30 d. (rudens semestre) arba iki balandžio 30 d. (pavasario semestre), grąžinama 40 proc. semestro studijų kainos ar dalyko (modulio) kainos.

70. Studijų sutartį nutraukus po lapkričio 30 d. (rudens semestre) arba po balandžio 30 d. (pavasario semestre), sumokėtos įmokos už semestrą ar studijų dalyką (modulį) šias įmokas sumokėjusiems asmenims, Akademijos studentams ir/ar klausytojams negrąžinamos.

71. Tais atvejais, kai studijų sutartį nutraukę studentai ir/ar klausytojai yra sumokėję tik dalį įmokos už studijų semestrą ar dalyko (modulio) studijas, grąžinama pinigų suma, lygi iš Akademijai sumokėtos sumos atėmus:
71.1. 20 proc. semestro studijų kainos ar dalyko (modulio) kainos, jeigu sudaryta studijų sutartis yra nutraukiama iki rugsėjo 30 d. (rudens semestre) arba iki vasario 28 d. (pavasario semestre);
71.2. 40 proc. semestro studijų kainos ar dalyko (modulio) kainos, jeigu sudaryta studijų sutartis yra nutraukiama iki spalio 31 d. (rudens semestre) arba iki kovo 31 d. (pavasario semestre);
71.3. 60 proc. semestro studijų kainos ar dalyko (modulio) kainos, jeigu sudaryta studijų sutartis yra nutraukiama iki lapkričio 30 d. (rudens semestre) arba iki balandžio 30 d. (pavasario semestre).

72. Tais atvejais, kai studijų sutartį nutraukusiems Akademijos studentams studijų kaina yra sumažinta, grąžinama pinigų suma, lygi iš Akademijai sumokėtos sumos atėmus:
72.1. 20 proc. semestro studijų kainos, jeigu sudaryta studijų sutartis yra nutraukiama iki rugsėjo 30 d. (rudens semestre) arba iki vasario 28 d. (pavasario semestre);
72.2. 40 proc. semestro studijų kainos, jeigu sudaryta studijų sutartis yra nutraukiama iki spalio 31 d. (rudens semestre) arba iki kovo 31 d. (pavasario semestre);
72.3. 60 proc. semestro studijų kainos, jeigu sudaryta studijų sutartis yra nutraukiama iki lapkričio 30 d. (rudens semestre) arba iki balandžio 30 d. (pavasario semestre).

73. Tais atvejais, kai Tvarkos aprašo 69-72 punktuose nustatyta tvarka apskaičiuota grąžintina suma arba įmokos permoka yra mažesnė už bankinių operacijų sąnaudas, ši suma nėra grąžinama.

74. Studentams ir/ar klausytojams, kuriems yra suteiktos akademinės atostogos ar kurių studijos yra sustabdytos, sumokėtos įmokos grąžinamos Tvarkos aprašo 69-72 punktuose nustatyta tvarka.

75. Įmokos už studijų metus ar semestrą ir/ar įmokos už dalyko (modulio) studijas yra grąžinamos pagal šias įmokas sumokėjusio asmens, Akademijos studento ir/ar klausytojo prašymus. Dėl įmokų grąžinimo prašymai pateikiami Studijų informacijos ir duomenų skyriuje.

76. Sumokėtos įmokos už studijų metus ar semestrą ir/ar įmokos už dalyko (modulio) studijas ar jų dalies grąžinimas yra įforminamas Akademijos rektoriaus įsakymu.

77. Grąžintinas įmokų sumas, gavus Akademijos rektoriaus įsakymą, perveda Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius. Įmokos grąžinamos į prašyme dėl įmokos grąžinimo nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą, iš grąžintinos sumos atskaičius Akademijos bankinių operacijų sąnaudas.


XIII. ĮMOKŲ
UŽ STUDIJŲ METUS AR SEMESTRĄ IR ĮMOKOS UŽ DALYKO (MODULIO) STUDIJAS IŠIEŠKOJIMAS

78. Laiku nesumokėtos įmokos už studijų metus ar semestrą ir įmokos už dalyko (modulio) studijas iš Akademijos studentų, klausytojų ir/ar kitų asmenų, Akademijos atžvilgiu turinčių neįvykdytų finansinių įsipareigojimų, yra išieškomos.

79. Nesumokėtos įmokos už studijų metus ar semestrą ir įmokos už dalyko (modulio) studijas išieškomos:
79.1. Akademijos studentą ar klausytoją pašalinus iš Akademijos;
79.2. Akademijos studentui ar klausytojui nutraukus sudarytą studijų sutartį;
79.3. Akademijos studentui ar klausytojui pertraukus studijas (mokymąsi);

79.4. kitais atvejais, kai pagal studijų sutartis Akademijos atžvilgiu nėra įvykdyti su įmokų už studijų metus ar semestrą ir įmokų už dalyko (modulio) studijas mokėjimu susiję finansiniai įsipareigojimai.

80. Išieškomų sumų dydis nustatomas pagal šias taisykles:
80.1. jeigu Akademijos studentas ar klausytojas yra pašalinamas iš Akademijos, nutraukia studijų sutartį ar pertraukia studijas iki rugsėjo 30 d. (rudens semestre) arba iki vasario 28 d. (pavasario semestre), išieškoma 20 proc. semestro studijų kainos ar dalyko (modulio) kainos;
80.2. jeigu Akademijos studentas ar klausytojas yra pašalinamas iš Akademijos, nutraukia studijų sutartį ar pertraukia studijas iki spalio 31 d. (rudens semestre) arba iki kovo 31 d. (pavasario semestre), išieškoma 40 proc. semestro studijų kainos ar dalyko (modulio) kainos;

80.3. jeigu Akademijos studentas ar klausytojas yra pašalinamas iš Akademijos, nutraukia studijų sutartį ar pertraukia studijas iki lapkričio 30 d. (rudens semestre) arba iki balandžio 30 d. (pavasario semestre), išieškoma 60 proc. semestro studijų kainos ar dalyko (modulio) kainos;

80.4. jeigu Akademijos studentas ar klausytojas yra pašalinamas iš Akademijos, nutraukia studijų sutartį ar pertraukia studijas po lapkričio 30 d. (rudens semestre) arba po balandžio 30 d. (pavasario semestre), išieškoma 100 proc. semestro studijų kainos ar dalyko (modulio) kainos;
80.5. teisės aktuose ar/ir sutartyse su trečiaisiais asmenimis nustatyta tvarka.

81. Tais atvejais, kai studijų kaina Akademijos studentui yra sumažinta, apskaičiuojant išieškomą pinigų sumą į sumažintos studijų kainos dydį neatsižvelgiama.

82. Tais atvejais, kai iš Akademijos pašalintas, studijų sutartį nutraukęs ar pertraukęs studijas studentas ir/ar klausytojas yra sumokėjęs dalį įmokos už studijų semestrą ir/ar įmokos už dalyko (modulio) studijas, išieškoma pinigų suma, lygi Tvarkos aprašo 80 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotos išieškotinos sumos ir Akademijai sumokėtos įmokos dalies skirtumui.

83. Tais atvejais, kai studentas, pasinaudojęs jam suteikta Akademijos Tarybos nuolaida dėl studijų kainos sumažinimo, studijas nutraukia ar yra šalinamas iš studentų sąrašų privalo grąžinti į Akademijos sąskaitą suteiktos nuolaidos dydį, bet ne daugiau kaip:
83.1. 30 bazinės socialinės išmokos dydžių – asmenims, studijavusiems pagal pirmosios (bakalauro) studijų pakopos programas;
83.2. 50 bazinės socialinės išmokos dydžių – asmenims, studijavusiems pagal antrosios (magistrantūros) studijų pakopos programas;
83.3. 70 bazinės socialinės išmokos dydžių – asmenims, studijavusiems pagal trečiosios (doktorantūros) studijų pakopos programas.

84. Šios Tvarkos aprašo 83 punkte nuostatos netaikomos, jeigu:
84.1. studentas studijų semestrą baigė Akademijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir neprasidėjus naujam semestrui raštu praneša Akademijai apie studijų nutraukimą;
84.2. studentui įskaitų ir egzaminų sesija buvo pratęsta ir studijų semestrą jis baigia Akademijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pratęstos įskaitų ir egzaminų sesijos termino pabaigos raštu praneša Akademijai apie studijų nutraukimą;
84.3. studentas buvo išvykęs dalinėms studijoms užsienyje, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu praneša Akademijai apie studijų nutraukimą;
84.4. studentas buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos, arba nėštumo ir gimdymo, arba vaiko priežiūros atostogų ir, nepasibaigus akademinių atostogų terminui, raštu praneša Akademijai apie studijų nutraukimą;

studentas teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas neįgaliu ir pateikia Akademijai tai patvirtinančią pažymą;
84.5. studentas miršta.

85. Prieš Akademijai imantis priverstinio įmokų už studijų metus ar semestrą ir įmokų už dalyko (modulio) studijas išieškojimo veiksmų, skolininkui siunčiamas vienas pranešimas apie skolą su raginimu įvykdyti finansinius įsipareigojimus. Toks vienas pranešimas skolininkams yra siunčiamas registruotu laišku studijų sutartyje nurodytu skolininko gyvenamosios (buveinės) vietos adresu.

86. Pranešime apie skolą nurodomas tikslus nesumokėtas įmokos už studijų metus ar semestrą ir įmokos už dalyko (modulio) studijas dydis, Akademijai mokėtinų delspinigių dydis ir terminas, per kurį skolininkas turi padengti susidariusį įsiskolinimą. Nustatytas terminas turi būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie skolą išsiuntimo skolininkui dienos.

87. Laiku nesumokėjus įmokų už studijų metus ar semestrą ir įmokų už dalyko (modulio) studijas, Akademijai yra mokami 0,02 proc. dydžio delspinigiai, skaičiuojami už kiekvieną įmoką sumokėti uždelstą dieną nuo nesumokėtos įmokos sumos, jei studijų sutartyje nėra numatytas kitas mokėtinų delspinigių dydis.

88. Per nustatytą terminą skolininkui nepadengus skolos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susidaręs įsiskolinimas yra išieškomas priverstiniu būdu.


XIV. SUMOKĖTOS STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS

89. Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopų vietose geriausiais rezultatais studijų metus baigusių asmenų kiekvienais metais kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina (studijų kainos dalis, ne didesnė kaip norminė studijų kaina).


XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

90. Tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.
91. Rektorius šiame Tvarkos apraše nenumatytais atvejais turi teisę išimties tvarka priimti kitus sprendimus, neprieštaraujančius teisės aktams ir Akademijos Statutui.
92. Studentų, studijuojančių pagal pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) studijų pakopų ir profesinių studijų programas, nustatytų studijų įmokų mokėjimą administruoja ir kontroliuoja Studijų informacijos ir duomenų skyrius, o studijuojančių pagal trečiosios (doktorantūros) pakopos studijų programas – Doktorantūros skyrius.
93. Tvarkos aprašas yra viešai skelbiamas Akademijos interneto svetainėje.

 
Struktūra ir valdymas
 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2018
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031